EORA

آموزش منتورینگ(مقدمه)

آموزش منتورینگ(مقدمه) – بلدشو – تماشا

برای تماشای قسمت های بعدی این مجموعه آموزشی بر روی لینک زیر کلیک کنید: آموزش منتورینگ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻠﯿﺪ واژه: ﮐ ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ، ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ، اﻟﮕﻮ، ﻃ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ى درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ را ا. ﺑﺘﺪا ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده. و. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾک ﺟﻠﺴﻪ ى آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐ. ﻠﯿﺪ واژه: ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ، ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ، اﻟﮕﻮ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ. ﻣﻘﺪﻣﻪ …

مروری بر منتورینگ بالینی – مجله مرکز مطالعات و توسعه …

چکیده مقدمه: اگرچه منتورینگ به عنوان عاملی موثر در آموزش مهارت¬ها و رشد حرفه¬ای در محیط¬های بالینی محسوب می¬شود، اما هنوز بسیاری از مراکز از این مهم بی¬بهره اند.

اصل مقاله 514.73 K

مقدمه. با توجه به نقش حرفه پزشکی در سالمت جامعه و پیامدهای. آن برای اجتماع، نقش تربیت و آموزش دانشجویان بسیار با. اهمیت بوده تا بتوان نیروهای جوان و با انگیزه ای …

الگومداری و منتورینگ – پژوهش در آموزش علوم پزشکی

مقدمه : الگومداری، جوهره فرآیند تدریس و یک نوع روش تدریس موثر در آموزش پزشکی به ویژه در پرستاری است. الگومداری و منتورینگ در «یاددهی» و «یادگیری» نقش …

الگومداری و منتورینگ (مربی گری) – پژوهش در آموزش علوم …

مقدمه : الگومداری، جوهره فرآیند تدریس و یک نوع روش تدریس موثر در آموزش پزشکی به ویژه در پرستاری است. الگومداری و منتورینگ در «یاددهی» و «یادگیری» نقش …

جدیداالستخدام منتورینگ اعضای هیئت علمی منتور و منتی در …

1. مقدمه. صاحب. نظران معتقدند که زمان شکل. گیری. مفهوم. توسعه. و بالندگي. اعضای.

مروری بر منتورینگ بالینی – Open Journal Systems

مروری بر منتورینگ بالینی: نکات کاربردی در طراحی، اجرا و ارزشیابی. سعید پورحسن 1*. چکیده. مقدمه: اگرچه منتورینگ به عنوان عاملی موثر در آموزش مهارتها و رشد …

Mentoring در آموزش دانشجویان اتاق عمل: یک مرور نظام مند – …

مقدمه: نتایج تحقیقات نشان داده شکاف نسبتاً عمیقی در روند آموزش مهارتهای اتاق عمل و عملکرد بالینی وجود دارد. … یکی از رویکردهای نوین آموزشی، برنامه منتورینگ می‌باشد.

Faculty Member’s Viewpoints about the Characteristics … – …

آﻣﻮزش ﺑﺎﻟ. ﯿﻨﯽ. ،. ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑ. ﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ. ﯽ. ﺷ. ﯿﺮاز . 3. داﻧﺸﺠﻮي … ﻣﻘﺪﻣﻪ. : اﻣﺮوزه ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﺷﻮد و ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﺎدام.

ﺳﻤﯿﻨﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ در ﻣﺸﺎوره ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ د 1

٢. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ. روﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﮐﻪ در آن ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. « ﻣﻨﺘﻮر. » ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮورش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ. دﯾﮕﺮي را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﺑﺮاي ﻣﻨﺘﻮر ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﯾﺎﻓﺖ …

منتورشیپ در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری : یک مطالعه …

مقدمه وهدف: شکاف نسبتاً عمیقی در روند آموزش مهارت‌های بالینی و عملکرد بالینی وجود … منتی(آموزش بیننده)، منتورینگ (مربی‌گری)، منتورشیپ، پرستاری، شایستگی …

تاثیر روش آموزشی مولتی منتورینگ بر صلاحیت … – Magiran

مقدمه منتورینگ، به عنوان یک استراتژی نقش مهمی در توسعه حرفه ای دانشجویان پرستاری دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر شیوه آموزشی مولتی منتورینگ بر …

آموزش منتورینگ(مقدمه) – نماشا

این مجموعه آموزش ویدئویی طریقه ی منتورینگ صحیح و چگونگی تعیین ساختار جلسات مشاوره و انتقال دانش به شاگرد را برای شما بازگو میکند.

زني دانش راهبردي بر ميزان تأثير منتورينگ تلفيقي مبتني …

یادگيري در سطوح باالست، منتورینگ تلفيقي در مقایسه با آموزش … منتورينگ. الكترونيكي،. دانش. راهبردی،. شاگردی. ش. ناختي. مقدمه. مفهوم امروزي منتورینگ نشأت …

تأثیر اجرای برنامه پییر منتورینگ بر عوامل تنش زای محیط …

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﻴﺮ ﻣﻨﺘﻮﺭﻳﻨﮓ. ﻭ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻨﺶ ﺯﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. ﻣ. ﺠﻠﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ـ ﺩﻭﺭﻩ. ۱۸. ـ ﺷﻤﺎﺭﻩ. ۱۰. ـ. ﺑﻬﻤﻦ. ۱۳۹۲. (. ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ. ۸۲. ) ۸۳۷. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎﻟ. ﻨﻴ. ﻲ. ﺩﺭ ﺷﮑﻞ. ﺩﻫ. ﻲ. ﺣﺮﻓﻪ. ﻱﺍ. ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ. ﻱ. ﺍﻫﻤ.

مروری بر منتورینگ بالینی: نکات کاربردی در طراحی، اجرا و …

مقدمه: اگرچه منتورینگ به عنوان عاملی موثر در آموزش مهارتها و رشد حرفهای در محیطهای بالینی محسوب میشود، اما هنوز بسیاری از مراکز از این مهم بیبهره اند. در راستای …

کانون یادگیری فردا | کوچینگ|منتورینگ|دوره‌های مهارت آموزی

کانون یادگیری فردا مجموعه ‌ای است که با هدف ارائه خدمات کوچینگ و منتورینگ و برگزار کننده کارگاه‌های مهارت آموزی برای عموم مردم و سازمان ها تشکیل شده است.

تأثیر برنامه منتورینگ بر کیفیت مراقبت های پرستاری

شده منتورینگ )آموزش، حمایت، بازخورد و تسهیل( به مدت دو ماه در فرایند نظارت بالینی … مقدمه. در ح ال حاضر اهمیت ارتقاء کیفیت مراقبت های پرس تاری و باال.

منتورینگ الکترونیکی – ویراساینس

مقدمه : الگومداری، جوهره فرآیند تدریس و یک نوع روش تدریس موثر در آموزش پزشکی به ویژه در پرستاری است. الگومداری و منتورینگ در «یاددهی» و «یادگیری» نقش …

the effect of peer mentoring program performance on …

تأثیر آموزش بر اساس شیوه پییر منتورینگ بر عملکرد بالینی دانشجویان ترم دوم … مقدمه. آموزش بالینی به عنوان یک بخش ضروری و مهم آموزش حرفه. پرستاری است ۱.

Management of Research Projects – سامانه مدیریت طرحهای …

مقدمه: با توجه به اهمیت آموزش بالینی در حرفه پرستاری، توجه به رویکردهای موثر در … نتیجه گیری:با توجه به تاثیرمثبت منتورینگ توسط پرستار مجرب، پیشنهاد می …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر