EORA

تلاش ایران اینترنشنال برای القای تقابل میان علم و دین

تلاش ایران اینترنشنال برای القای تقابل میان علم و دین

درحالی که مراجع عظام تقلید تبعیت از نظرات کارشناسی متخصصان پزشکی را ضروری می دانند و مردم را به رعایت آنها توصیه می‌کنند، تلویزیون ایران …

تلاش ایران اینترنشنال برای القای تقابل میان علم و دین – آپارات

درحالی که مراجع عظام تقلید تبعیت از نظرات کارشناسی متخصصان پزشکی را ضروری می دانند و مردم را به رعایت آنها توصیه می‌کنند، تلویزیون ایران …

تلاش ایران اینترنشنال برای القای تقابل میان علم و دین – تماشا

درحالی که مراجع عظام تقلید تبعیت از نظرات کارشناسی متخصصان پزشکی را ضروری می دانند و مردم را به رعایت آنها توصیه می‌کنند تلویزیون ایران …

تلاش ایران اینترنشنال برای القای تقابل میان علم و دین | در …

در حالی که همه مراجع تقلید تبعیت از نظرات کارشناسی متخصصان پزشکی را ضروری می دانند و مردم را به رعایت آنها توصی.

تلاش ایران اینترنشنال برای القای تقابل میان علم و دین – نماشا

درحالی که مراجع عظام تقلید تبعیت از نظرات کارشناسی متخصصان پزشکی را ضروری می دانند و مردم را به رعایت آنها توصیه می‌کنند، تلویزیون ایران …

تلاش ایران اینترنشنال برای القای تقابل میان علم و دین – سه وید

درحالی که مراجع عظام تقلید تبعیت از نظرات کارشناسی متخصصان پزشکی را ضروری می دانند و مردم را به رعایت آنها توصیه می‌کنند، تلویزیون ایران اینترنشنال تلاش …

‫چشم انداز: جهان پساکرونا ، آیا نگاه انسان به خدا و مذهب تغییر می …

در این برنامه همراه با سروش دباغ ، پژوهشگر دین و فلسفه، کشیش منصور برجی، پژوهشگر دینی، عرفان … Iran International ايران اينترنشنال … کسرائی، پژوهشگر فلسفه علم به بررسی نگاه انسان به خدا و مذهب پس از کرونا می پردازیم.

ایمانوئل کانت – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اندیشه بنیادین «فلسفه نقدی» کانت به ویژه در نقدهای سه‌گانه وی «نقد عقل … کانت در سال‌های پایانی عمر به اندیشه‌های زرتشت (پیامبر ایرانی) علاقه‌مند شد. … اگر کار مهم فلسفی کانت میانجیگری میان تقابل «عقل‌گرایی» و «تجربه‌گرایی» یا فراروی از آن … از نظر کانت اخلاق مستلزم دین نیست یعنی انسان برای شناختن تکلیف خود خدا را …

خلوت بودن شهرهای مازندران با پویش در خانه بمانیم|صدا و سیما

… تلاش ایران اینترنشنال برای القای تقابل میان علم و دین · آخرین اخبار کرونا, آمار مبتلایان, بهبودیافتگان و فوتی های ویروس کورونا در ایران و جهان …

سیاه‌نمایی کرونایی رسانه‌های خارج‌نشین/ چرا عملکرد قابل قبول …

علم و فناوری … اینکه میان هجمه انبوه از سیاه‌نمایی حال و آینده چرا به ریشه بسیاری از مشکلات … به همین دلیل است که در شبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال برنامه‌هایی … تلاش ایران برای پناه‌دادن به مهاجران افغان یا کمک‌های بی‌دریغ به همسایگان یا … هم می‌رسد و با توجه به تقابل دیرینه عربستان سعودی با ایران ادعای مستقل …

نقش دین اسلام در روابط بین ایران و ملت های آسیای مرکزی

این مقاله می کوشد تا تاثیر چنین عامل فرهنگی را در روابط ایران و کشورهای مذکور مورد … بازیگر بازی های ژئوپلتیک در منطقه یعنی جمهوری اسلامی ایران مصرانه تلاش های خود را … تلاشهای زیادی از سوی حکومت اتحاد جماهیر شوروی جهت القای دشمنی نسبت به دین و … اسلام که اصطلاحاً دین علم است، دانش متافیزیکی و مشخصی است، و اساس دانش …

فهرست مطالب – شورای عالی انقلاب فرهنگی

ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﮔﻮاﻫﯽ دﻓﺎع از. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮي. ﻫﯿﺎت داوران ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮي آﻗﺎي اﺑﺮاﻫﯿﻢ … ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﻮﯾﺖ (اﯾﺮاﻧﯽ) ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه و … ﺑﺨﺶ ﺳﻮم: ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ. … در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﻠﯿﻞ از ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻼش داﺷ. ﺘﻪ … در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻟﻘﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ راه ﮐﺎر ﻣﺸ … ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و اﯾﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳ …

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ارﺗﻘﺎي ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري و رﻓﺘﺎري ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺤﻠ – مدیریت در …

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ارﺗﻘﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﻘ. ﺸﯽ ﻣﻬﻢ در ﮐﺎراﻣﺪي ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ دارد . ﺑﻨﺎﺑﺮ … داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز، ﺷﯿﺮاز، اﯾﺮان … ﺗﻼش ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را رﺷﺪ دﻫﻨﺪ . ﻣﯽ. ﺗﻮان. ﭼﻨﯿﻦ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ. ﻋﻠﻢ، ﻗﺪرت وﺣﺪت … ﺗﻘﺎﺑﻞ آرا و ﭼﺎﻧﻪ. زﻧﯽ … ﻣﯿﺎن. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ. و. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺟﻬﺎﻧﯽ. ﮔﺴﺘﺮ. ش. ﯾﺎدﮔﯿﺮي. ﺟﻬﺎﻧﯽ. ﺣﻘﯿﻘﯽ. ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ … ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ا …

آن در ﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻛﺎرﺑ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ و ﻣ – SBMU …

ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻓﺮد ﻛﻪ ﻣﺤﻮر ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻟﻘﺎ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ … ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻌﻨﻮي، ﻣﺬﻫﺐ، اﻳﻤﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎر، ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ … labels, International Journal of Nursing Terminologies and classifications, … ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه … اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺑﻬﺒﻬﺎن و ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ … ﻣﺰﻣﻦ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل … ﺗﻘﺎﺑﻞ آراء در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ درﻣﺎﻧﻲ.

پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی جستارهای سیاسی …

The concept of human rights as one of the subjects of international regimes (states) … در این پژوهش تلاش شده است به روش تبیینی، پیشینه و نظامهای حقوق بشر، کتاب … به ایجاد واهمه از جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای همسایه‌ حاشیه خلیج فارس گردید. … کلید واژه ها : کارآمدی مردم سالاری دین مقام معظم رهبری پژوهشگاه علوم انسانی …

ﺳﺎ ل ﭼﻬﺎرم . ﺷﻤﺎره ﺳﯿﺰدﻫﻢ . ﺑﻬﺎر 1396 – دانشگاه تربیت مدرس

ﻋﻠﻮم. اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ. اﻣﯿﻦ. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎوﯾﺮ. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس. ﻣﻬﺪي ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت … ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪي ﺷﺎه و ﺗﻼش او ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ. ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذﻫﻨﯽ … ﺗﻘﺎﺑﻞ آن. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. ﺑﯽ. ﺷﮏ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻧﻮﺳﺎزي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺪون آن. ﻫﺎ. ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ … ﻣﺬﻫﺐ در ﻣﯿﺎن اﻗﺸﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ …

تحول گفتمان هویت در ترکیه از کمالیسم به اسلام‌گرایی با …

روابط گفتمانهای میان اسلامگرایان و … که باید ترکیه تمام تلاش خود را به‏منظور رسیدن به آن انجام‏میداد؛ به‏عبارت‏دیگر، معیارهایی که … ضداسلامی کمالیستها عبارت‏بودند از: القای سیستم خلافت دینی، تشکیل محاکم استقلال، انجام …

بررسی تحلیلی پدیده جهانی شدن با تمرکز بر حوزه فرهنگ

یکی از مناقشه آمیزترین موضوعات در علوم … در واقع جهانی شدن پدیده ای پیچیده و چند وجهی است و در تلاش برای ارزیابی آن، … در بـرگردان اول یعنی “جهانی شدن”، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می … روزنامه ایران.

عبور از هزارتوی خیر و شر و درهم آمیختگی حق و باطل – بصیرت

مسیحیت و کلیسای امروزی به مثابه امر قدسی یا دینی و البته به مثابه یک رویکرد در تدارک و تأمین معنویتِ مورد نیاز بشر امروز، همه تلاش خود را بروز می دهد تا … گرچه ظواهر و تبلیغات و تزریقات امپراطوری رسانه ای سعی در القای چیز دیگری دارد، … حق و باطل؛ آن هم در تقابل میان دین و دنیای جدید یا همان مسحیت و انسانیت نو.

تکنیک‌هایی که بر روی کرونا جولان می‌دهند – جهان نيوز

القای پنهان‌کاری مسئولین … مجری ایران اینترنشنال در توییترش همین سرخط را در پیش گرفت و … از تکنیک‌های جدی عملیات روانی است و در آن تلاش می‌شود با وارونه‌جلوه دادن … برای اینکه بیشتر هجمه‌ها به‌سمت اعتقادات دینی و حوزه‌های علمیه باشد. … یک خبر به‌صورت گسترده مانور دادند: «رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد: …

رسانه شناسی – شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما

پيگيري پرونده هسته اي ايران و القاي غيرصلح آميز بودن اين فناوري.

دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی، پیاپی 7 (بهار و … – Magiran

وظیفه در گفتمان دینی (تحلیل محتوای موردی نهج البلاغه و نهج … میزان اثر بخشی برنامه های مذهبی شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در ایام …

حا.میم – Telegram

در کانتکس دینی مرگ اندیشی به معاد اندیشی منجر میشود؛ مفهومی که در جای جای … دیروز شنیدم از میان نیروهای مردمی امدادگر، طلبه ای تبریزی به تازگی همسرش را … لائیک‌ در القای تقابل “علم و دین” و “معنویت و عقلانیت” را نقش بر آب کرده‌است. … ‏بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال به بهانه کرونا هر جا که موردی از ابتلا و یا …

PME – No3 – T1393.indd – دانشگاه علم و صنعت

۷۷۲۴۰۲۶۳ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ: / داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان / ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ / ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ … و «ﺑﻮم ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﯿﺒﺴــﻮن» ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻼش آﻧﺎن در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳــﺎز و … در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن. ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ ادراک زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺷﺎره ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ، اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن … از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﮑﻤﺎی دﯾﻨﯽ، ﻓﻠﺴــﻔﻪ اﺳــﻼﻣﯽ، ﻧﺸــﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ … ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮازن، ﺗﻘﺎرن و ﺗﺒﺎﯾﻦ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﻀﺎ …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر