EORA

وقوع جرم خارج از ایران چه قوانینی دارد؟

چگونگي رسيدگي به جرم فرد ايراني كه در خارج از كشور مرتكب …

اگر اين مجرم در كشور خارجي براي جرم مرتكب شده مجازات شده باشد، … كه آن عمل طبق قوانين ايران نيز جرم باشد و مرتكب در كشور محل وقوع آن مجازات نشده …

اعمال صلاحیت قضایی محل ارتکاب جرم است/ شرایط محاکمه …

متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در …

بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر …

اگر جرم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی در آب‌های آزاد یا … هنگامی‌که بحث از قلمرو مکانی قوانین جزائی می‌شود، غالباً منظور صلاحیت … خود دو فرض دارد، یکی اینکه بزهدیده ایرانی، بعد از وقوع جرم از تابعیت ایران خارج شود و …

در چه شرایطی افراد مجرم در دیگر کشورها به ایران مسترد می …

استرداد موجب می‌شود، اجرای مجازات تبهکار حتمی شود، بدون قاعده و آیین استرداد یک … جرم و یا قبل از اجرای حکم محکومیت از قلمرو سرزمین محل وقوع جرم خارج شده است … تفوق و برتری دارد؛ بنابراین در موارد استرداد، قاضی رسیدگی کننده در هر … بلکه به موجب قوانین ایران نیز عمل ارتکابی باید مستلزم مجازات جنایی و یا …

جرایم ایرانیان خارج از کشور؛ هریک از اتباع ایران در خارج از …

هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران … یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه: … ب – درصورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم درمحل وقوع جرم …

قانون جرایم رایانه‌ای | پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات

بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای) بخش یکم ـ جرائم و … ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد. … که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. … ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا …

در چه شرايطي افراد مجرم در ديگر كشورها به ايران مسترد مي …

مبنا به ترتيب معاهدات موجود بين دولتها، قوانين داخلي كشورها، اصول كلي حقوق، عرف و … دو يا چند حاكميت ملي است از بين ببرد و معاهده بر قانون تفوق و برتري دارد. … دوري از محل وقوع جرم قادر نخواهند شد حقيقت واقعه و هويت مرتكب را كشف نمايند. … 3) جرم انجام يافته از جرائم عليه امنيت و مصالح كشور باشد هر چند در خارج از …

حدود صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرایم ارتکابی …

مورد اول موقعی مصداق دارد که محل وقوع جرم خارج از قلمرو حاکمیت و عمل نیز بموجب قوانین ایران جرم محسوب نمی‌شود. در این فرض عدم صلاحیت قوانین و دادگاههای جزائی ایران …

چگونگی رسیدگی به جرم فرد ایرانی که در خارج از کشور …

اگر این مجرم در کشور خارجی برای جرم مرتکب شده مجازات شده باشد، … آن عمل طبق قوانین ایران نیز جرم باشد و مرتکب در کشور محل وقوع آن مجازات نشده …

اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری – یادداشت حقوقی – …

چنانچه جرم در خارج از ایران واقع شده باشد(واز موارد منعکس در مواد 5 الی 8 ق.م. … جرم در یک کشور، در حکم وقوع جرم تام در آن کشور است که این امر نیاز به تصریح قانون دارد.

قانون مجازات عمومی – مرکز پژوهشها

در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا … معدوم شود و نیز مکلف است‌مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با

دﯾﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﺰه ﮐ – مجله حقوقی …

دﯾﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ. ﮐﯿﻔﺮي اﯾﺮان. ﺟﻮاد ﻃﻬﻤﺎ. ﺳﺒﯽ. *. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺬﯾﺮش. « اﺻﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿـﺖ ﺑـﺰه. دﯾـﺪه. ،». « ﺣﻤﺎﯾـﺖ از اﺗﺒـﺎع. ﺑﺰه. دﯾﺪه … اﺑﻬﺎم دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮوع ﺷـﺪه و. در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻨﻮ … اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻏﯿﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ وﺟـﻮد دارد ﯾـﺎ ﺧﯿـﺮ. اﯾﻨﻬـﺎ ﻣﻬـﻢ. ﺗـﺮﯾﻦ … ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺺ و ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺧـﺎرج ﺷـﺪن ﻓـﺮ. د از. ﻗﻠﻤﺮو …

ﻫﺎ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻓﻀﺎي ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﻣﺠ – مجله حقوقی …

ﻣﻘﺎﻟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﯾﮏ ﺟﺮم ﺳﺎﯾ. ﺒﺮي ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ دادﮔﺎه. ﻫﺎي ﯾﮏ. ﮐﺸﻮر ﻣﯽ … ﺟـﺮم ﺳـﺎﯾﺒﺮي، ﺻـﻼﺣﯿﺖ، ﻋﻨﺼـﺮ ﺧـﺎرﺟﯽ، دادﮔـﺎه ﺻـﺎﻟﺢ، ﺗﻌـﺎرض. ﺻﻼﺣﯿﺖ … ﺑﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﻓﺮاﻣﺮزي، اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ … ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﻫـﯽ اﻋﻤـﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺎرج از.

قانون مجازات اسلامي – پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات …

ماده ۷ ـ ( ) علاوه‌بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي‌ … ب ـ در صورتي‌كه جرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه … پ ـ به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد …

حقوق جزا در قانون مجازات اسلامی

اصل بر این است که هیچ کس فعلی را که عنوان مجرمانه دارد، انجام نداده است تا زمانی که … باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم … ماده ۳ قانون مجازات اسلامی: قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو … ماده ۷ قانون مجازات اسلامی: هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در …

جرایم سایبری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کرم‌ها:می‌توانند به یک سیستم دسترسی پیدا کننداما نمی‌توانند در خارج از شبکه، … سابوتاژ رایانه‌ای :این جرم با جرم تخریب شباهت بسیاری دارد، هدف مجرم اخلال در … مورد استفاده توسط مقامات رسمی، دراجرای قوانین مبارزه با جرایم سایبر وجود دارد. … براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ به وقوع پیوست.

قلمرو مکانیِ اجرای قوانین جزائی – وکیل

در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم …

ﯾﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻮل اﺻﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ واﻗﻌﯽ در ﻻ ﺗﻄﺒﯿ

ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ، ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ . در. ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ اﯾﻦ … ﻼﺣﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ در ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه، وﻟﯽ. ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ آن … دارد و دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﺻﺪﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎ. واﮔﺬار ﮐﻨﺪ. (. ﻋﻠﯽ آﺑﺎدي، … ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺑﻪ. ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻤﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻦ …

قانون مجازات اسلامی – فرمانداری اسلامشهر – استانداری تهران

به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد …

قانون مبارزه با پول‌شویی – بانک مرکزی

ح.

فرانسه و انگلستان

هر کشوری حق دارد جرائم زیر را که بیگانگان خارج از سرزمین آن مرتکب شوند. مجازات نماید: … خارجی مرتکب جرائم مذکور شود مش مول صالحی ت واقعی، اعمال مجازات قوانین … قانون راجع به مجازات اسالمی بدون در نظر گرفتن تابعیت مرتکب جرم و محل وقوع.

اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری – پورتال کانون وکلای …

… بی مجازات نماندن. این دسته از مجرمین که در خارج از کشور به نقض قوانین محلی پرداخته و پس از … را در قانون کیفری هر دو کشور ایران و کشور محل وقوع جرم به رسمیت شناخته … فردی تابعیت آن کشور را دارد؛ لذا یک کشور نمیتواند در خصوص اینکه فردی.

ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ- ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﺿﺪﺕ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺩ

ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ 2ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ 1ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ؛. (ﻭﻟﻴﺪﻱ، 175 :1382). … ﻋﺮﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ، ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻱ 1 ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ: «ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ. ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ … ﻗﻮﺍﻧﻴــﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺴــﺘﻠﺰﻡ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺟﻨﺤﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﺷــﺪ؛ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ …

متن کامل قانون 570 ماده‌ای آئین‌ دادرسی کیفری- اخبار سیاسی …

در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر