EORA

پرسشنامه سکوت سازمانی

پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادوس 2005، 13 سوالی …

پرسشنامه سکوت سازمانی توسط واکولا و بورادوس در سال (۲۰۰۵) به منظور سنجش سکوت سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال و …

پرسشنامه سکوت سازمانی توسط روح الله هنر منددر سال 1393 …

پرسشنامه سکوت سازمانی توسط روح الله هنر منددر سال 1393 طراحی شده است و دارای 12 سوال و 2 مولفه در قالب لیکرت است. به منظور سنجش سکوت.

پرسشنامه سکوت سازمانی دیمیترس و وکولا بوبوک

سکوت سازمانی: سکوت سازمانی خودداری کارکنان از ابراز ایده ها، بیان ارزیابی های رفتاری، شناختی و اثربخش در مورد واقعیت های سازمان و مسائل مربوط …

پرسشنامه سکوت سازمانی دین و همکاران بوبوک

سکوت سازمانی: پیندر و هارلوز سکوت سازمانی را خودداری و امتناع از هرگونه بیان صادقانه و خالصانه در مورد ارزیابیهای رفتاری، شناختی و اثربخشی …

بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه کارکنان

ابزارهای پژوهش برحسب روش، پرسشنامه “جوّ سکوت” واکولا و بورادوس(2005)، پرسشنامه محقق ساخته “رفتار سکوت” و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی پرسشنامه ها …

پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین (2003) – آسان داک

بهمنظور سنجش سکوت سازمانی از پرسشنامه استاندارد ون داین (۲۰۰۳) استفاده شده است که اطلاعات لازم در مورد پایایی و روایی پرسشنامه در ادامه موجود است.

پرسشنامه سکوت سازمانی – سامانه … – سامانه فروش فایل …

پرسشنامه سکوت سازمانی: دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی (سوالات، نمره گذاری، و ویژگی های روانسنجی) در قالب فایل ورد قابل ویرایش تنها با قیمت …

بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر کاهش کار تیمی و عملکرد …

برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی، کار تیمی و عملکرد سازمانی استفاده شد. برای سنجش میزان پایایی نیز از ضریب آلفا کرونباخ در …

فرم پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادوس – همیار دانشجو

دانلود پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی (واکولا و بورادوس) در قالب فایل ورد تعداد سوالات سنجش سکوت سازمانی واکولا 13 سوال می باشد ، در ادامه می توانید توضیحات …

پرسشنامه سکوت سازمانی دینه و همکاران (2003) | تحلیل آماری

پرسشنامه سکوت سازمانی دینه و همکاران (2003) دارای 10 گویه است و همچنین این پرسشنامه دارای 2بعد سکوت مطیع و سکوت تدافعی است.

پرسشنامه سکوت سازمانی 13 گویه ای برمبنای واكولا و …

پرسشنامه سکوت سازمانی ۱۳ گویه ای برمبنای واکولا و بورادوس (۲۰۰۵). سازنده ابزار: برمبنای واكولا و بورادوس (2005). تعداد گویه/سوال: 13. مولفه/زیر …

دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی – قطره

دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی این پرسشنامه استاندارد حاوی 13 سوال جهت سنجش ابعاد سه گانه سکوت سازمانی می.

پرسشنامه سکوت سازمانی – گراف

پرسشنامه سکوت سازمانی, پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا, پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و برادوس, پرسشنامه سکوت سازمانی ونداین, دانلود …

پرسشنامه سکوت سازمانی توسط موریسون ومیلیکن (2010) …

پرسشنامه سکوت سازمانی توسط موریسون ومیلیکن (2010) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 15 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت.

پرسشنامه سکوت سازمانی توسط روح الله هنر مند در سال 1393 …

پرسشنامه سکوت سازمانی توسط روح الله هنر مند در سال 1393 طراحی شده است و دارای 12 سوال و در قالب لیکرت است. به منظور سنجش سکوت.

ارائه الگوی ساختاری سکوت سازمانی براساس یادگیری …

319. نفار باه روش نموناه گياري تصاادفي خوشاه اي انتناا شادند. باراي. گردآوري داده ها. ، از پرسشنامه سکوت سازماني واکوال و بورادس). 1221. (، يادگيري سازماني مارزيک و …

اعتباریابی نسخة فارسی پرسش‌نامة سکوت سازمانی در …

208. doi: 10.22089/smrj.2017.3294.

پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی (واکولا و بورادوس) – …

توضیحات:پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی تألیف واکولا و بورادوس (2005)، در قالب فایل word و در حجم 3 صفحه و شامل 15 سوال، به همراه راهنمای امتیازدهی، تفسیر و …

بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه کارکنان – …

ابزارهای پژوهش برحسب روش، پرسشنامه #جوّ سکوت# واکولا و بورادوس(2005)، پرسشنامه محقق ساخته #رفتار سکوت# و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.

رابطه سبک‌های رهبری تحوّلی – تبادلی مدیران با سکوت …

ابزار استفاده شده در این پژوهش دو پرسشنامه شامل پرسشنامه چند عاملی رهبری بس و اولیو (2000) و پرسشنامه محقق ساخته سکوت سازمانی بود. پایایی پرسشنامه سبک‌های …

بررسی تأثیر جو سازمانی بر سکوت سازمانی؛ مطالعه‌ی موردی …

ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش از پرسشنامه جو سازمانی مبتنی بر مطالعات هالپین و کرافت (1963) و پرسشنامه سکوت سازمانی وکولا و بورداس (2005) استفاده شده است.

واکاوی سکوت سازمانی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه …

جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته سکوت سازمانی استفاده‌شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و سازه استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه …

همبستگی سکوت سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان …

پایایی پرسشنامه سکوت سازمانی با محاسبه ضریب الفای کرونباخ 83/0 و مدیریت دانش با ضریب الفای کرونباخ 92/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر