EORA

چگونه رهبران بر رفتار ابتكاري كاركنان تأثير مي گذارند؟

چگونه رهبران بر رفتار خلاقانه كاركنان تأثير مي گذارند – فکرنو

«چگونه رهبران بر رفتار خلاقانه كاركنان تأثير مي گذارند» … به منظور ايجاد يك روند مداوم و دنباله دار از ابتكارات و نوآوري، كاركنان بايد هم مايل‌ و هم قادر به نوآوري باشند.

چگونه رهبران بر رفتار ابتكاري كاركنان تأثير مي گذارند؟

چگونه رهبران بر رفتار ابتكاري كاركنان تأثير مي گذارند؟ قسمتی از متن مقدمه: یک راه برای بیشتر خلاق شدن سازمانها، سرمايه گذاري روي توانايي هاي كاركنان شان جهت …

چگونه رهبران بر رفتار خلاقانه کارکنان اثر می گذارند؟

چگونه رهبران بر رفتار خلاقانه کارکنان اثر می گذارند؟ … بسياري از متخصصين و افراد آكادميك اين ديدگاه را تأييد مي كنند كه ابتكارات و نوآوري‌هاي فردي در رسيدن به …

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

ﺭﻫﺒﺮﻱ. ﺗﺤﻮﻝ. ﺁﻓﺮﻳﻦ. ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ. ﺩﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ … ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ . ﺁﻥ. ﻫﺎ ﺍﺯ. ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﻛﺮﺩﺍﺭ، ﻛﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ … ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ، ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻴﻤﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ … ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺟﻤﻌﻲ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ … Fame and Fortune: How.

در بروز آوای سازمانی آفرین ارزیابی نقش رهبری تحول …

رفتار. سازمانی،. تدوین. و. به. روزرسانی. قوانین. و مقررات. سازمان،. سیستم. مشارکتی. و. عوامل. دیگر. بسط … کاری چگونه. می. تواند … اطالعات، ابتکاری. ترکیبی. از … با واسطه فناوری اطالعات و ارتباطات، بر آوای سازمانی کارکنان تأثیر می. گذارد. بدین.

رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد به ناظر، اعتماد به سازمان …

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰاري ادراك ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن و رﻓﺘـﺎر ﻣـﺪﻧﻲ … ﻛﺎرﻛﻨـﺎن. ﺑـﺮ. ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. زﻳﺎدي. ﺧﻮاﻫﺪ. داﺷـﺖ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﻓـﻮل … ﺑﺮاي رﻫﺒﺮان و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺗﺸـﺨﻴﺺ اﻳـﻦ. اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را زﻳﺮ ﭘﺎ. ﻣﻲ ﮔﺬارﻧـﺪ، ﭼـﻪ. رخ ﻣﻲ دﻫـﺪ … ﭼﮕﻮﻧـﻪ. اﻳـﻦ. ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎ. ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨـﺪ. ﺑـﻪ. ﺻـﻮرت. ارﮔﺎﻧﻴﻚ. ﺑﺮاي. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﮔـﺮوه. از ﻃﺮ …

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﮔﺮا در رﻓﺘﺎر ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي

رﻓﺘﺎر. ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ در ﺗﺎﺛﯿﺮ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﮔﺮا ﺑﺮ. ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾـﺪار. دارﻧﺪ. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ … ﭘﺬﯾﺮي را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و آﻧﻬﺎ را وا ﻣﯽ دارد ﮐﻪ در … آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻮب را ﺗﺼﻮر و ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ. ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ … ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد. رﻫﺒﺮان ﺑﺎ … را در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوري ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺑﺪﯾﻊ و اﺑﺘﮑﺎري ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺋﻞ.

تبیین رابطه سبک های رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی و …

بنابراین بررسی در زمینه روابط کارکنان و الگوی نقش ما بین آنان بسیار با اهمیت و … زیرا رهبران تحولی دارای پتانسیل ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی می باشند که … سبک رهبری (رهبری تحولی) بر آن اثر می گذارد فرهنگ سازمانی و مولفه های درگیر در آن است: … این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا با متغیرهای واسط رفتار …

رهبری اصیل و سرمایۀ روان‎شناختی – دانشگاه تهران

… اﻳﻦ ﺑﺎورﻫﺎ، ادراك و اﻧﮕﻴﺰه. ،ﻫﺎ. ﻣﻲ. ﺗـﻮان. ﺑﻪ. ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. آﻣﻮزش. و. ﭘﺮورش. اﺷﺎره. ﻛﺮد. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﻧﺸﺎن … در رﻓﺘﺎر. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻣﺜﺒﺖ. ﮔﺮا. و. روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻣﺜﺒﺖ. ﮔﺮا. دارد. ﻛﻪ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺑﺮاي. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ. ﻣﺰﻳـﺖ. رﻗـﺎﺑﺘﻲ … ﺗﺮوﻳﺞ اﺑﺘﻜﺎر و ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻘﺾِ ﻗ …

بررسی رابطة رهبری تحول‌‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی، با …

رفتار. شهروندی. سازمانی،. با. توجه. به. نقش. مداخله. گر. توانمندسازی. کارکنان. ياسین … چگونه. می. توانند. رفتارهای. شهروندی. بارا. توجه. به. مؤلفه. های. آن. تقويت. کنند؟ برای … پوياست. که. در. ،آن. رهبران. بر. ارزش. ها،. باورها. و. اهداف. پیروان. تأثیر. می. گذارند … ابتكاری. و. خالقانه. برای. تكمیل. وظايف. خود. می. يابند . اغلب،. اين. نگرش. و.

نقش مدیران و سازمان ها در خلاقیت و نوآوری

کلید واژه ها: خلاقیت و نوآوری ، مدیران خلاّ ق ، سازمان های خلاّ ق ، کارکنان خلاّ ق … تا حدی که بتواند رهبری سازمانی را نیز عملاً عهده دار گردد، نقش و تاءثیر او دو چندان خواهد شد. … و نـوآوری را در افـراد ایـجـاد، ترویج و تشویق کند و یا رفتار و عملکرد او می تـواند مانع … آنـان در ایـن راه بـه گـونـه ای ابـتـکـاری در رفع تنگناها و مشکلات می کوشند.315.

بررسی نقش مشارکت کارکنان سازمانها بر بهره وری نیروی … – Sid

درخواستهاي او در سازمان اثري كليدي به جا مي گذارد. اگر نگاهي به … تأثير مثبت مشاركت كاركنان در بهبود بهره … وري قرار گيرند چگونه مي … اين شيوه باعث افزايش ارتقاي ميزان بهره وري، ابتكار ، افزايش تحرك، … رفتار مطلوب و كردار درست رهبران و م.

راهکارهای ارتقای فرهنگ سازمانی – ایرنا

فرهنگ حاکم بر فضای سازمان ها به نظر کارشناسان می تواند … و محصولات سازمان تجلی می یابد و آشکارترین نمودش را در رفتار کارکنان می توان مشاهده کرد. … و چگونه بر میزان کارایی کارمندان تاثیر می گذارند از جمله سوالاتی هستند که … کمترین ضرورت اکتفا می کنند و دیگر ابتکاری نخواهند داشت و راه حلی …

مدیریت رفتار سازمانی چگونه احتمال موفقیت رهبران مشاغل را …

مدیریت رفتار سازمانی چگونه احتمال موفقیت رهبران مشاغل را افزایش می دهد ؟ … سازمان انجام می دهند و این رفتار چگونه بر عملکرد سازمان تأثیر می گذارد، مرتبط است. … وی معتقد بود که بهره وری بالا از تقسیم کار ناشی می شود، زیرا به کارگران کمک می …

ﻫﺎ ﺻﺪاﻗﺖ رﻓﺘﺎري ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ رﻫﺒﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﺔ راﺑﻄ – فصلنامه اخلاق در …

6( . ﺷﻴﻮه … ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ …

نقش های مدیران در سازمان،برقراری ارتباط موثر با دیگران …

فراهم‌ كردن‌ زمينه‌ي‌ بروز ابتكار و خلاقيت‌ و رشد اعضاي‌ سازمان‌ آموزشي‌.

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار … ای از باورها و ارزشهای مشترك بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می. گذارد و. می … تعیین می. كند. در مورد اینكه فرهنگ چگونه به وجود می. آید، باید گ. فت كه فرهنگ پدیده … كارمندان رفتار مدیران را پیوسته زیر نظر دارند و هر واقعۀ مهمی كه نتیجۀ عمل مدیریت است را …

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ي اﻟﮕﻮي ارﺗﻘﺎ ،اي ي ﺷﻐﻠﻲ، رﺷﺪ

اي، ﺣﻤﺎﻳﺖ رﻫﺒﺮي و. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺑﺨﺸﻲ از. ﺗﺎﺛﻴﺮ. ات ﺧﻮد ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎ. ﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺑﺨﺶ. ﻫﺎ … اراﻳﻪ. ﺷﺪه،. ﻧﮕﺮش. ﻫﺎ. ي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﻣﻲ. ﮔﺬارﻧﺪ . ﻛﻠﻴﺪي. ﺗﺮﻳﻦ … از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻛﻪ در رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﺑﺘﻜﺎر ﺧﻮد … why, how, and when.

تبيين سبک رهبری خدمتگزار فرماندهان سپاه در دوران دفاع …

سازمانی افراد به ترتيب، تحت تأثير متغيرهای سبک رهبری خدمتگزار )0/50( و … کارکنان، رابطه مثبت دارد و سازمان می تواند از طريق توجه به کارکنان 3تعهد سازمانی … می پندارد، تفويضی رفتار می کند و سرانجام کسی که باور دارد انسان موجودی پيچيده … را پشت سر می گذارد ولی از جانب محققان زيادی به عنوان يک تئوری معتبر درزمينه.

شناسايي عوامل موثر بر توسعه نوآوري فردي – فصلنامه مدیریت …

لــذا رهبــران ســازمان هــاي امــروزي بايــد نــوآوري را بــه ماننــد كيفيــت و بهــره وري و … بــا ايــن همــه، تحقيقــات تجربــی اندكــی در رابطــه بــا درک كارمنــدان از … مزيـت رقابتـي خـود بايـد اطمينـان پيـدا كننـد كـه اسـتراتژی های آن هـا ابتـکاري و نـو باشـد. … را كــه بــر توســعه نــوآوري تأثيــر می گــذارد شناســايي كــرده و ســپس اثــر ايــن عوامــل …

جزوه آموزشي مديريت رفتار سازماني – مدیریت منابع انسانی

دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي رﻓﺘﺎري در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي … د ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ، اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ . درواﻗﻊ،. ﻣـﺪﯾﺮ. ان … رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان. ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ. ﭼﮕﻮﻧـﻪ. ﻣﻮﺟﺒـﺎت. اﻧﮕﯿـﺰش ﮐﺎرﮐﻨـﺎن را. ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ. ﺗﺎ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ … ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ ﺑﺎ روش اﺑﺘﮑﺎري و ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﻪ ﺧﻮد ، وﻇﯿﻔﻪ اي را ﮐﻪ ﺑ. ﻪ. آﻧﺎن.

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺒﺎﻧﻰ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ – ام بی ای آنلاین

يكي از موارد مورد توجه اين رشته پديده تغيير است )يعني چگونه مي توان موانعي را … مديريت مي كوشد تا رفتار كاركنان را بهبود بخشد زيرا اين امر در اثر بخشي اهميت زيادي دارد … گروهي كار مي كنند، به ميزان بسار كمي جابجا مي شوند، براي حل مسائل ابتكار … بدان وسيله عوامل عمده موقعيتي كه بر اثر بخشي رهبري اثر مي گذارند تفكيک شوند …

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ

… ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ” ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ رﻫﺒﺮان ارﺷﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن … ﺗﻴﻢ ارﺷﺪ رﻫﺒﺮي ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻄﺎﺑﻖ دارﻧﺪ؟ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ و … آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﺗﻮﺿﻴﺢ داده … اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، اﻋﻀﺎء ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮي را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . اﮔﺮ رﻫﺒﺮان و … ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻋﻪ ﻣﻮردي دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در اﺑﺘﻜﺎرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻳ …

توانمند سازی چیست؟ – صندوق پژوهش و فناوری کریمه

کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و … سازمان های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی های … کامل نمی شود، در اختیار می گذارد و در یک محیط سالم سازمانی روشی متعادل را در … در مورد چگونگی رفتار خود مطمئن نیستند، هنگامی که احساس می کنند پاداش نمی …

تأثیر سبک‌های رهبری، استقلال در محیط کار و انگیزش درونی …

تأثیر سبک‌های رهبری، استقلال در محیط کار و انگیزش درونی کارکنان در ایجاد جو خلاقانه … در محیط کار تأثیرگذار می‌باشند و چگونه نقش رهبری وظیفه‌مدار، رابطه‌مدار و رهبری … در این پرسشنامه طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد به این معنا که … بی‌تردید میتواند بر بروز رفتارهای خلاقانه کارکنان تأثیری سوء بر جای گذارد.

ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ راﺑﻄﻪ اﺧﻼق ﻛﺎر و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در – SBMU journals

ﻲ ﺷﺎن از ادراك اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ … ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﻴﺰان واﺑﺴﺘﮕﻲ رواﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﻲ. ﮔﺬارد . اﺣﺴﺎس اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد … ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن … ري، اﺑﺘﻜﺎر، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺴﺐ.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر